Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

55 Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Polaków w Kanadzie

W niedzielę, 18 września 2022r. w Domu Związkowym Grupy 2 w Hamilton odbył się 55 Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZPwK. Po dwuletniej przerwie spowodowanej ogólnoświatową pandemią covid-19 przybyli do Hamilton delegaci reprezentujący Grupy związkowe istniejące i działające w różnych miastach prowincji Ontario, aby dokonać ważnych podsumowań trudnego pandemicznego okresu, omówić plany na najbliższą przyszłość oraz wybrać nowe władze związkowe. W Zjeździe uczestniczyło 57 delegtów oraz obserwatorzy. Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał I wiceprezes Grzegorz Dorożyński, który poprosił wszystkich o powstanie, poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandarów ZG i Grupy 2 ZPwK i odśpiewanie hymnów narodowych Kanady i Polski.

55 Walny Zjazd nowe grupowe

IMG 0169IMG 0294

Następnie głos zabrał prezes Grupy 2 ZPwK, Stanisław Iwanicki, który bardzo serdecznie powitał wszystkich delegatów, życząc im owocnych obrad w atmosferze wzajemnego szacunku, z przestrzeganiem Konstytucji Związku. Minutą ciszy delegaci uczcili pamięć wszystkich zmarłych w ostatnich trzech latach członków Związku. Po sprawozdaniu przewodniczącej Komisji Mandatowej Magdaleny Piekarczyk, wiceprezes Grzegorz Dorożyński stwierdził quorum i ważność Zjazdu.  Przyrzeczenie delegatów odebrał Stanisław Iwanicki. Następnie jako przewodniczący Zjazdu wiceprezes Dorożyński zaproponował do Prezydium Zjazdu: wiceprzewodniczącego Zjazdu, Stanisława Iwanickiego, sekretarzy sekretarzy protokołowych w osobach: Elżbiety Szybalskiej i Magdaleny Piekarczyk oraz marszałków Zjazdu, wiceprezes Grupy 2 ZPwK Helenę Głogowską oraz Stanisława Iwanickiego, II wiceprezesa ZG i członka Grupy 2.

IMG 018355 Zjazd Bialo

Zaproponowany przez ZG porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie, tak samo jak i protokół z poprzedniego 54 Walnego Zjazdu, który odbył się w 2019 roku w Cambridge. Z wielką uwagą delegaci wysłuchali sprawozdania prezes Teresy Szramek za rok 2021,  które przeczytał przewodniczący Zjazdu. Profesjonalnie przygotowane przez Danutę Zawierucha sprawozdanie finansowe zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej nie było, gdyż Komisja nie przeprowadziła kontroli (członkowie Komisji nie przybyli na zebranie, z wyjątkiem przewodniczącej Magdaleny Piekarczyk). Po szerokiej i rzeczowej dyskusji delegaci zdecydowali, że obrady zjazdowe będą kontynuowane i zobowiązali nowo wybraną GKR do przeprowadzenia kontroli dokumentacji ZG w ciągu 30 dni od Zjazdu.

55 Zjazd Bialo55 Walny Zjazd Grzegorz55 Zjazd Krysia Szczęsna55 Zjazd Piekarczyk55 Zjazd Sikora55 Zjazd Stasiu Janczak55 Zjazd Zbyszek Kruba55 Zjazd Krysia Wrona

Wzorem lat ubiegłych program Zjazdu przewidywał sprawozdania z działalności Grup związkowych, więc prezesi wypowiadali się na temat sytuacji w swoich Grupach po okresie pandemii, mówili o planach do realizacji i powrocie do normalnej działalności związkowej Najważniejszą część obrad Walnego Zjazdu stanowiły prace w trzech Komisjach zjazdowych: Komisji Rozwoju Związku, Komisji Konstytucyjnej oraz Komisji Nominacyjnej.

IMG 0247IMG 0248

IMG 0246

Wypracowane zostały główne kierunki i wytyczne do pracy Zarządu Głównego nowej kadencji. Przygotowane i przedstawione podczas zebrania Komisji Konstytucyjnej przez grupę konstytucyjną poprawki do Konstytucji ZPwK zostaną zaakceptowane po sprawdzeniu ich zgodności z nowym prawem korporacyjnym prowincji Ontario. Delegaci zaakceptowali też wnioski i zalecenia do realizacji przygotowane przez Komisję Rozwoju Związku. Sprawozdanie Komisji Nominacyjnej przedstawił jej przewodniczący, prezes Grupy 43 ZPwK w Barrie, Krzysztof Biało. W związku z tym, że ostatni Zjazd ZPwK odbył się w 2019 roku delegaci wybrali wszystkie władze związkowe: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Wyższą Komisję Spraw Spornych.

Skład Zarządu Głównego przedstawia się następująco:
Teresa Szramek – prezes,
Grzegorz Dorożyński – I wiceprezes,
Stanisław Iwanicki – II wiceprezes,
Danuta Zawierucha – sekretarz finansowa,
Teresa Nielubowicz – sekretarz generalna,
Elżbieta Szybalska – sekretarz protokołowa,
Jan Adams – organizator,
Narcyz Klimek – dyrektor,
Władysław Lizoń – dyrektor.

Główna Komisja Rewizyjna:
Magdalena Piekarczyk – przewodnicząca,
Małgorzata Jaworska,
Adam Sikora,
Grzegorz Plusa – członkowie oraz
Renata Rostek,
Stanisław Janczak,
Violetta Baran,
Ryszarda Patola – zastępcy członków.

Członkowie Wyższej Komisji Spraw Spornych:
Jan Bajzert,
Krzysztof Biało,
Helena Głogowska,
Józef Kaźmierczak,
Krystyna Szczęsna.

Przyrzeczenie nowo wybranych urzędników odebrał prezes Grupy 14 ZPwK w Sarni – Konrad Mrowiec. Serdeczne gratulacje nowym władzom związkowym złożyła prezes Teresa Szramek z życzeniami owocnej pracy dla dobra i rozwoju całego Związku Polaków w Kanadzie.

55 Zjazd Krysia Wrona

Prezes podziękowała gospodarzom Zjazdu, członkom Grupy 2 z prezesem Stanisławem Iwanickim oraz Kołu Polek Grupy 2 z prezeską Grażyną Balogh na czele za przygotowanie Zjazdu, a przewodniczącemu Grzegorzowi Dorożyńskiemu za sprawne jego przeprowadzenie. Zaproponowała, aby gospodarzem 56 Walnego Zjazdu ZPwK w przyszłym roku była Grupa 21 ZPwK w Oshawie. Propozycja została przyjęta. Dziękując serdecznie wszystkim delegatom i delegatkom Zjazdu, który przeszedł już do historii, prezes wyraziła przekonanie, że „podczas wielogodzinnych obrad udowodniliśmy, że pomimo różnic poglądów potrafimy ze sobą rozmawiać, że wszystkim nam leży na sercu dobro naszej organizacji, że chcemy wspólnie zapisywać kolejne karty jej bogatej historii. Z nadzieją na owocną współpracę..

55 Walny Zjazd ZGIMG 0299

.

Tekst: Teresa Szramek
Zdjęcia: Narcyz Klimek  

Fotoreportaż ze Zjazdu znajduje się w zakładce Galleries