Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

canadian-flag-620x310

Konstytucja 

 

Przepisy Korporacyjne Zwiazku Polakow w Kanadzie

 Wydane przez:   Związek Polaków w Kanadzie
Data Wydania:   29 Grudnia, 2009
Zaakceptowane:   27 Marca, 2010

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 

Artykuł 1:         Nazwa 

Artykuł 2:         Biura 

Artykuł 3:         Cele i Dążemia, Charakter i Struktura Organizacji 

Artykuł 4:         Członkowie i Rodzaje Członkostwa 

Artykuł 5:         Organy Zarządzające 

Artykuł 6:         Zjazd Członków 

Artykuł 7:         Zarząd Główny 

Artykuł 8:         Stałe Komisje 

Artykuł 9:         Grupy 

Artykuł 10:      Poprawki Do Konstytucji 

Artykuł 11:      Postanowienia Dotyczące Rozwiązania 

Artykuł 12:      Inne 

Załącznik 1:    Przysięga Przy Obejmowaniu Urzędu 

Załącznik 2:    Przysięga Członkowska 

Załącznik 3:    Wykaz Składek  

Wprowadzenie

Związek Polaków w Kanadzie powstał z połączenia trzech polskich organizacji istniejących w prowincji Ontario w Kanadzie: Towarzystwa Bratniej Pomocy Synowie Polski (które uzyskało status korporacji w 1907 roku), Towarzystwa Św. Stanisława (utworzonego w 1912 roku) oraz Spójni Narodowej Polskiej (utworzonej w 1911 roku).  Obecny status korporacji jest kontynuacją statusu, które otrzymało Towarzystwo Bratniej Pomocy Synowie Polski 19 grudnia 1907 roku.  Nazwa naszej organizacji została po raz pierwszy użyta w marcu 1922 roku, zaś obecna forma prawna naszej organizacji została utworzona we wrześniu 1973 roku.  Wtedy Związek Polaków w Kanadzie stał się korporacją o innej niż dotychczasowa strukturze. 

Przewodnie hasła Związku Polaków w Kanadzie: 

Braterstwo – Tolerancja – Oświata. 

Artykuł 1: Nazwa

 Oficjalna nazwa Organizacji brzmi Związek Polaków w Kanadzie (w dalszej części dokumentu określana jest ona jako “Związek”).  Związek jest korporacją niedochodową, która została zarejestrowana na podstawie Ustawy o Korporacjach w Ontario w dniu 27 września1973 roku jako Korporacja Ontario numer 276613 (która w dalszej części dokumentu będzie określana jako “Związek”). 

Artykuł 2: Biuro

Siedziba Związku znajduje się w mieście Toronto, w prowincji Ontario. 

Artykuł 3: Cele i dążenia, charakter i struktura Organizacji

3.1    Cele 

Związek uzyskał status korporacji, aby realizować następujące cele (zadania): 

3.1.1       Wspieranie zainteresowania i promowanie studiów nad polską kulturą, historią i tradycją poprzez propagowanie, drukowanie i wydawanie materiałów informacyjnych i książek rozbudzających zainteresowanie tą tematyką: 

3.1.2       Przyjmowanie dotacji, darów, spadków i zapisów na powyższe cele. 

Związek ma na celu prowadzenie działalności kulturalnej, dobroczynnej i społecznej, tak dla uświadomienia obywatelskiego swych członków, jak i zwiększenia ich udziału w życiu kanadyjskiego społeczeństwa.  

Żadne działania Związku nie będą prowadzone w celu uzyskania korzyści dla jego członków, zaś jakiekolwiek zyski i dochody przynoszące korzyść organizacji zostaną wykorzystane na promowanie jej celów (zadań) wymienionych w nadanych jej przez rząd uprawnieniach i uzupełnieniach do nich. 

3.2    Charakter Organizacji 

Związek jest organizacją świecką i apolityczną. 

3.3    Struktura Organizacji 

Związek tworzą:  

3.3.1       Grupy Związkowe 

3.3.1.1       Koła Polek 

3.3.1.2       Grona Młodzieży

3.3.2       Związek Polaków w Kanadzie – Towarzystwo Wzajemnej Pomocy 

3.3.3       Organizacje Stowarzyszone 

3.4    Organizacje Stowarzyszone 

Związek może uznać, że następujące rodzaje stowarzyszeń, klubów i korporacji spełniają wymogi, aby uzyskać status Organizacji Stowarzyszonej ze Związkiem:

Grupy tańca ludowego skupiające dzieci, młodzież i dorosłych; 

Polskie szkoły; 

Polskie stowarzyszenia lub kluby kulturalno-oświatowe; 

Polskie grupy wspierające kulturę; 

Polskie stowarzyszenia lub kluby seniorów; 

Kluby literackie i biblioteki; 

Polskie szkoły gotowania; 

Polskie stowarzyszenia lub kluby zajmujące się działalnością sportową  

Wszystkie wymienione organizacje muszą być zlokalizowane w rejonie, gdzie znajduje się Grupa Związkowa, muszą korzystać z obiektów i programów Związku, a ich cele i działalność muszą być bliskie celom (zadaniom) Związku podanym w Artykule 3.1. 

Wszyscy członkowie i udziałowcy organizacji, które uzyskają status Organizacji Stowarzyszonej ze Związkiem mają prawo do ubiegania się w Związku o Członkostwo Osoby z Organizacji Stowarzyszonej.  

3.5    Prawo własności do majątku 

Cały majątek Związku i jego Grup, bez względu na to w jaki sposób jego elementy weszły w jego skład i bez względu na ich tytuł prawny są wyłączną własnością Związku Polaków w Kanadzie będącego organizacją non-profit.  

3.6    Uprawnienia związane z prawem własności 

Zarząd Główny korzysta z uprawnień związanych z prawem własności oraz zarządza majątkiem Związku zgodnie z zaleceniami Zjazdu Członków Związku. 

Artykuł 4: Członkowie i rodzaje członkostwa

 4.1    Członkowie 

Członkiem Związku może zostać każda osoba, która jest polskiego pochodzenia, lub której mąż lub żona jest polskiego pochodzenia, która jest obywatelem lub stałym mieszkańcem Kanady i która skończyła 18 lat. Tylko pełnoprawni członkowie mogą brać udział w zebraniach członków Związku (jak np. Walny Zjazd)  lub Grup.  

4.2    Honorowi Członkowie 

Osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Związku, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju Związku może zostać nadany tytuł honorowego członka ZPwK na podstawie nominacji Grup lub członków Zarządu Głównego po zaakceptowaniu przez Zarząd Główny. Honorowi członkowie mają wszystkie przywileje członka z wyjątkiem prawa do głosowania oraz starania się o wybór do Zarządu Głównego lub na inne stanowisko w Związku lub w jego Grupach oraz do udziału w wyborach, na których wybiera się delegatów na Coroczny Zjazd Członków.  Honorowi członkowie nie płacą rocznych składek.  

4.3    Członkowie Organizacji Stowarzyszonych 

Każdy członek należący do stowarzyszonej organizacji ma prawo starać się o członkostwo w Związku jako członek Organizacji Stowarzyszonej. Tylko pełnoprawni członkowie mogą korzystać z obiektów Związku i z jego programów.  

Są trzy rodzaje członkostwa w Związku dla członków stowarzyszonych organizacji:  

a)      Obywatele i stali mieszkańcy Kanady, którzy nie ukończyli 18 roku życia (Dzieci) 

b)      Obywatele i stali mieszkańcy Kanady, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 25 roku życia (Młodzież) 

c)      Obywatele i stali mieszkańcy Kanady polskiego pochodzenia lub której mąż lub żona jest polskiego pochodzenia, którzy ukończyli 25 lat (Dorośli) 

Członkowie z Organizacji Stowarzyszonych mają wszystkie przywileje członka z wyjątkiem prawa do głosowania lub starania się o wybór do Zarządu Głównego lub na inne stanowisko w Związku lub w jego Grupach oraz do udziału w wyborach, na których wybiera się delegatów na Coroczny Zjazd Członków.  

4.4    Prawa i obowiązki Członków 

Członkowie Związku mają następujące prawa: 

4.4.1       Do uczestniczenia w działalności Grup,

4.4.2       Do kandydowania w wyborach na delegata na Zjazdy Członków,

4.4.3       Do sprawowania wszystkich funkcji w Związku, jeżeli osoby te spełniają wymagania, żeby objąć dane stanowisko. 

Członkowie Związku mają następujące obowiązki:

4.4.4       Znajomość Konstytucji Związku i działanie zgodnie z nią, 

4.4.5       Opłatę składek członkowskich, 

4.4.6       Aktywne uczestniczenie w działalności Grup w celu promowania dobra Związku i Kanady, 

4.4.7       Aktywne pełnienie obowiązków związanych ze stanowiskiem w Związku, na które zostali wybrani, 

4.4.8       Działanie zawsze w najlepszym interesie Związku, 

4.4.9       Nie rozpoczynanie, nie prowadzenie i nie kontynuowanie postępowania prawnego przeciwko Związkowi lub jakimkolwiek jego komórkom organizacyjnym lub przeciwko jakiemukolwiek członkowi Związku sprawującemu funkcję w Związku lub jakiejkolwiek jego części, na którą zostali wybrani lub mianowani, w sądzie lub w organie administracyjnym, dopóki wszystkie procedury w celu uzyskania wewnętrznej zgody co do kwestionowanych spraw nie zostaną wyczerpane, łącznie z apelacjami na Corocznym Zjeździe Członków. 

4.5    Przynależność do Związku Polaków w Kanadzie 

Związek działa poprzez Grupy. Grupy są wewnętrznymi oddziałami Związku, a ich jurysdykcja jest ustalona w pod-czarterach wydanych przez Związek i ograniczona do rejonu geograficznego w prowincji Ontario. 

W celu wstąpienia do Związku, osoba która spełnia wymagania, żeby zostać członkiem wypełnia wniosek o członkostwo w Grupie, która znajduje się najbliżej jego miejsca zamieszkania i płaci składkę. W rejonach, gdzie nie ma Grup może ona zostać członkiem bez Grupy lub przyłączyć się do wybranej przez siebie Grupy pod warunkiem, że zostanie to zaakceptowane przez Zarząd Główny. Wniosek o zostanie Członkiem bez Grupy zostanie wysłany razem ze składką do Zarządu Głównego. 

Każdy z Członków może należeć tylko do jednej Grupy, zaś jakiekolwiek zmiany dotyczące przynależności do Grupy wymagają akceptacji Zarządu Głównego. 

Członkostwo w Związku zostanie przyznane na podstawie: 

4.5.1       Rekomendacji członków Grupy lub dwóch sponsorów będących pełnoprawnymi członkami Grupy; 

4.5.2       Akceptacji Zarządu Głównego; 

4.5.3       Złożenia przysięgi przed członkami Grupy. Przysięga Członkowska znajduje się w Załączniku 1: Przysięga Członkowska   

Za dzień przyjęcia Członka do Związku uważa się datę akceptacji wniosku przez Grupę.  

Jeżeli wniosek zostanie odrzucony przez Zarząd Główny, składki członkowskie i inne opłaty zostaną zwrócone przez rekomendującą Grupę, a jeżeli wniosek jest skierowany bezpośrednio do Zarządu Głównego zgodnie z Artykułem 4.5 powyżej, przez Zarząd Główny.  

4.6    Proces nabywania Honorowego Członkostwa 

Honorowi Członkowie są przyjmowani na podstawie rekomendacji Grup lub członków Zarządu Głównego, po tym jak osoba nominująca wypełni wniosek, który można dostać z Zarządu Głównego Nominacja – Członek Honorowy  .  

4.7    Proces przyjmowania członka z Organizacji Stowarzyszonych 

Każda osoba, która jest członkiem Stowarzyszonych ze Związkiem Organizacji może zostać przyjęta do Związku jako członek ze Stowarszyszonej Organizacji.  Członkowie ze Stowarzyszonych Organizacji przyjmowani są na podstawie rekomendacji Grup lub jakichkolwiek dwóch członków Zarządu Głównego po tym, jak wypełnią wniosek, który można dostać z Zarządu Głównego Aplikacja Członka z Organizacji Stowarzyszonej  . W przypadku dziecka, wniosek musi zostać wypełniony przez rodzica lub opiekuna. 

Członkowie z Organizacji Stowarzyszonych mają prawo do korzystania z obiektów Związku i do uczestniczenia we wszystkich programach Związku, które wypełniają jego cele podane w Punkcie 3. 

4.8    Utrata Członkostwa 

4.8.1       Członkostwo w Związku kończy się: 

4.8.1.1       Gdy Członek, Honorowy Członek lub Członek ze Stowarzyszonej Organizacji złoży pisemne zawiadomienie o zakończeniu jego członkostwa w Związku; 

4.8.1.2       Gdy Członek lub Członek ze Stowarzyszonej Organizacji nie płaci zwykłych lub nadzwyczajnych składek przez okres 3 (trzech) miesięcy lub nie zgłosi się na zebrania Grupy przez 6 (sześć) miesięcy bez wcześniejszej akceptacji osoby z Zarządu Grupy; 

4.8.1.3       Na skutek głosowania większości członków Zarządu Głównego na zebraniu, które zostało zwołane w nadzwyczajnym trybie, w przypadku dostarczenia pisemnego zawiadomienia o proponowanym wykluczeniu ze Związku. Członek lub Członek ze Stowarzyszonej Organizacji ma prawo do otrzymania zawiadomienia i do przesłuchania przez Zarząd Główny, zanim zostanie podjęta decyzja o jego wykluczeniu z szeregów Związku. 

4.8.1.4       Gdy Członek lub Członek ze Stowarzyszonej Organizacji zostanie skazany z tytułu przestępstwa kryminalnego i decyzja ta zależy od Zarządu Głównego; 

4.8.1.5       W chwili śmierci Członka, Honorowego Członka lub Członka ze Stowarzyszonej  Organizacji. 

4.8.2       Wykluczenie przez Zarząd Główny 

Członek może zostać wykluczony z członkostwa w Związku na skutek decyzji, na którą głosowało  dwie trzecie członków Zarządu Głównego i wtedy gdy: 

4.8.2.1       Członek, Honorowy Członek lub Członek ze Stowarzyszonej Organizacji przestanie spełniać swoje zobowiązania wobec Związku, takie jak opłata składek lub uczestniczenie w zebraniach Związku;

4.8.2.2       Członek, Honorowy Członek lub Członek ze Stowarzyszonej Organizacji nie przedstawi w odpowiedni sposób konfliktu lub potencjalnego konfliktu interesów w formie pisemnej w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu zaistnienia konfliktu lub nie zrezygnuje z członkostwa w innych organizacjach, korporacjach, firmach lub innych grupach lub jednostkach, które wstępują na drogę prawną przeciwko Związkowi, kontynuują, prowadzą lub uczestniczą w sprawach sądowych przeciwko niemu; 

4.8.2.3       Członek lub Członek ze Stowarzyszonej Organizacji angażuje się sprawy, które szkodzą Związkowi; 

4.8.2.4       Członek, Honorowy Członek lub Członek z Organizacji Stowarzyszonej działa niezgodnie z Konstytucją, z przepisami, z poleceniami lub decyzjami Zarządu Głównego lub Zarządu Grupy lub działa w sposób, który szkodzi Związkowi. 

Zarząd Główny poinformuje Członka, Członka Honorowego lub Członka z Organizacji Stowarzyszonej, co do którego padła propozycja wykluczenia, 14 (czternaście) dni przed zebraniem.  Członek lub Członek z Organizacji Stowarzyszonej będzie miał prawo do obrony swojego stanowiska i do przedstawienia dowodów na swoją obronę. 

Decyzja o wykluczeniu Członka, Członka Honorowego lub Członka z Organizacji Stowarzyszonej wymaga większości (dwóch trzecich) głosów oddanych przez członków Zarządu Głównego, którzy uczestniczą w przesłuchaniu.  

Sekretarz musi poinformować Członka, Honorowego Członka lub Członka z Organizacji Stowarzyszonej oraz jego lub jej Grupę o decyzji listem poleconym w okresie 10 dni od zebrania Zarządu Głównego. List powinien zawierać dokładne uzasadnienie decyzji o wykluczeniu ze Związku. 

4.9    Roczne Składk 

Sładki są ustalane na Corocznym Zjeździe Członków i są podane w niniejszych przepisach w Załączniku 3: Wykaz Składek .  

4.9.1       Składki są płatne z góry i za cały rok kalendarzowy (styczeń do grudnia).  Nowi członkowie płacą całą kwotę rocznej składki po wypełnieniu swojego wniosku.  Roczne składki powinny zostać zapłacone nie później niż w czasie pierwszego spotkania Grupy w nowym roku kalendarzowym; 

4.9.2       Członkowie płacą swoje składki za pośrednictwem Sekretarza Finansowego Grupy w terminie oficjalnie ustalonym przez Zarząd Grupy. Związek nie będzie odpowiedzialny za składki, które nie zostały zapłacone w wymagany sposób; 

4.9.3       Składki Członków z Organizacji Stowarzyszonych są płacone za pośrednictwem Sekretarza Finansowego nie później niż 90 dni po zakończeniu roku kalendarzowego (31 grudnia); 

4.9.4       Składki są przekazywane przez Sekretarzy Finansowych do Zarządu Głównego wraz z odpowiednimi formularzami dotyczącymi przekazania, które są dostępne z Zarządu Głównego Formularz Dotyczący Przekazania Składek – Grupy  oraz Formularz Dotyczący Przekazania Składek – Organizacja Stowarzyszona; 

4.9.5       W przypadku Honorowych Członków i niektórych Członków z Organizacji Stowarzyszonych, którzy są zwolnieni z płacenia składek, odnowienie rocznego członkostwa zostanie udokumentowane za pomocą wpisania słowa ZWOLNIONY obok ich pełnego imienia i nazwiska, bieżącego adresu i informacji kontaktowych na formularzu przekazania składek. 

4.10  Składki Nadzwyczajne 

Składki nadzwyczajne są pobierane w przypadku deficytów budżetowych lub specjalnych programów wcześniej zaakceptowanych przez Zarząd Główny i Zjazd Członków. Zarząd Główny zawiadomi pisemnie o terminie, w którym składki te mają zostać zebrane. 

Składki nadzwyczajne mogą być płacone w miesięcznych ratach Sekretarzom Finansowym Grup.  Grupy i inne części składowe Związku mogą wybrać sposób, w jaki składki nadzwyczajne będą płacone, zawsze jednak muszą one być płacone nie później niż 30 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały ustalone (December 31). 

Artykuł 5: Organy Zarządzające

 Związek posiada następujące organy zarządzające:  

         Zjazdy Członków  

         Zarząd Główny  

         Główna Komisja Rewizyjna  

         Wyższa Komisja Spraw Spornych  

Coroczny Zjazd Członków dokonuje wyboru Członków, którzy wejdą w skład Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Wyższej Komisji Spraw Spornych.  

Grupy i inne komórki organizacyjne Związku podlegają Zarządowi Głównemu i wykonują polecenia Zarządu Głównego, tak jak wymaga tego Konstytucja.  

Każda Grupa i komórka organizacyjna Związku ma swoje kierownictwo, komisję rewizyjną i komisję d/s spornych w zakresie, w jakim jest to wymagane przez niniejszą Konstytucję. 

Artykuł 6: Zjazd Członków

 6.1   Cele Zjazdu Członków 

Zjazd Członków ma następujące cele: 

6.1.1       Przyjęcie Sprawozdań Finansowych z zakończonego roku fiskalnego, 

6.1.2       Wybór nowych członków do Rady Dyrektorów nazywanej Zarządem Głównym. 

6.1.3       Głosowanie w sprawie wniosków zaproponowanych przez Zarząd Główny, 

6.1.4       Głosowanie w sprawie wniosków zaproponowanych przez Główną Komisję Rewizyjną, które dotyczą działalności Zarządu Głównego, 

6.1.5       Rozpatrywanie apelacji zgodnie z procedurą podaną w Regulaminie Postępowania Spornego 

6.1.6       Wybór członków Stałych Komisji 

6.1.7       Ustalenie celów, norm i zasad pracy organizacyjnej Związku. 

6.2    Rodzaje Zjazdów Członków 

Są dwa rodzaje Zjazdu Członków: Coroczny i Nadzwyczajny. 

6.2.1       Coroczny Zjazd Członków odbywa się w terminie do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku fiskalnego organizacji.

6.2.2       Zjazd Nadzwyczajny Członków może zostać zwołany przez: 

6.2.2.1       Zarząd Główny, 

6.2.2.2       Główną Komisję Rewizyjną poprzez głosowanie większości (trzy czwarte głosów), 

6.2.2.3       Pisemną petycję 10% pełnoprawnych członków Związku. Każdy Członek podpisujący petycję musi to zrobić w towarzystwie świadka i musi dołączyć fotokopię jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (takiego jak prawo jazdy, dokument tożsamości wydany przez rząd, paszport, karta obywatelska, legitymacja pracownicza i inne wiarygodne dokumenty tożsamości), na której podpisujący Członek postawi parafkę, do petycji musi być dołączony jego lub jej pełny adres zamieszkania i numer telefonu. Petycja musi podawać wszystkie sprawy, które mają zostać rozpatrzone w trakcie Nadzwyczajnego Zebrania Członkow, o zwołanie którego starają się te osoby. 

Jeżeli Nadzwyczajny Zjazd Członków zostanie zwołany zgodnie z 6.2.2.2 i 6.2.2.3 powyżej, Zarząd Główny zawiadomi wszystkie Grupy listownie lub drogą elektroniczną albo zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Związku. Zarząd może użyć wszystkich tych metod albo tylko jednej z nich – zgodnie ze swoim uznaniem, nie później niż 30 dni po otrzymaniu zawiadomienia z Głównej Komisji Rewizyjnej lub po otrzymaniu oryginalnej petycji. 

Jeżeli Nadzwyczajny Zjazd Członków zostanie zwołany zgodnie z 6.2.1, Zarząd Główny zawiadomi wszystkie Grupy listownie lub drogą elektroniczną lub zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Związku; Zarząd może użyć wszystkich tych metod albo tylko jednej z nich, nie później niż 30 dni przed datą Zjazdu. 

Nadzwyczajny Zjazd Członków będzie się zajmował tylko tymi sprawami, w jakich został zwołany. 

6.3    Zawiadomienie 

Zawiadomienie o Zjeździe Członków będzie zawierało Program Zjazdu Członków. Natomiast w przypadku Zjazdu Nadzwyczajnego Członków zawiadomienie będzie zawierało dokładny opis sprawy, dla której zostaje zwołany. 

Coroczny Zjazd Członków może dokonać poprawek w Programie Zjazdu, gdy trzy czwarte członków głosujących na Corocznym Zjeździe Członków podejmie taką decyzję w drodze głosowania.Zawiadomienie uznaje się za dostarczone 5 (pięć) dni po tym, jak zostało wysłane zwykłą pocztą przez Zarząd Główny lub 3 dni po tym jak zostało zamieszczone na stronie internetowej Związku lub wysłane jako e-mail; za datę dostarczenia uznaje się wcześniejszy termin. 

6.4    Delegaci na Zjazd 

Tylko członkowie, którzy nie utracili swoich praw mogą zostać wybrani jako delegaci na Zjazd Członków na zebraniu grupy zwołanym w celu wyboru delegatów Grupy. 

Następujące osoby będą miały status pełnoprawnego delegata: 

6.4.1       Wszyscy członkowie Zarządu Głównego, łącznie z członkami ex-officio 

6.4.2       Wszyscy członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej 

6.4.3       Przewodniczący lub wyznaczona osoba z Wyższej Komisji Spraw Spornych 

6.4.4       Każdy delegat może mieć tylko jeden głos. 

6.5    Delegaci Wybrani na Zebraniach Grup Związku 

Każda Grupa wybierze jednego delegata dla pierwszych 25 pełnoprawnych członków, zaś kolejni delegaci będą wybierani w następujący sposób: 

6.5.1       Jeden delegat zostanie wybrany dla kolejnych 26 do 50 członków, 

6.5.2       Jeden dodatkowy delegat zostanie wybrany dla kolejnych 51 do 75 członków, 

6.5.3       Dwóch dodatkowych delegatów zostanie wybranych dla 76 do 100 członków, oraz 

6.5.4       Dla każdych 25 (dwudziestu pięciu) członków powyżej liczby 101 Grupa wybierze jednego delegata. 

6.5.5       Delegat, który nie będzie mógł uczestniczyć w Zjeżdzie może przekazać swój mandat innemu delegatowi z tej samej Grupy. Przekazany mandat musi być podpisamy przez tego delegata i prezesa Grupy.   

6.6    Zasady stosowane w czasie Zjazdów Członków 

6.6.1       Zjazdy Członków będą się odbywały zgodnie z Regułami Porządkowymi Robert  (Robert’s Rules). 

Każde zawieszenie Reguł będzie wymagało trzech czwartych głosów osób, które są obecne.  50% głosów obecnych osób jest uznawane za quorum do ważnych obrad. 

Wszelkie postanowienia Zjazdu Członków są podejmowane zwykłą większościa głosów z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy z Ustawy o Korporacjach w Ontario lub lub Konstytucja stanowią inaczej. 

7.1    Prawo do ubiegania się o funkcje w Zarządzie Głównym 

Członkowie spełniający następujące warunki

7.1.1       Indywidualna osoba, która ukończyła 25 lat; 

7.1.2       Osoba sprawna umysłowo 

7.1.3       Pełnoprawny członek Związku przez okres nie krótszy niż 2 (dwa) lata; 

7.1.4       Osoba posiadająca praktyczną znajomość języka angielskiego; 

7.1.5       Osoba posiadająca praktyczną znajomość języka polskiego; 

7.1.6       Miejsce zamieszkania w Ontario, Kanada; 

7.1.7       Osoba nie może być bankrutem; 

7.1.8       Osoba nie mogła być w przeszłości skazana za przestępstwo kryminalne; 

7.1.9       Osoba nie może być zaangażowana w sposób bezpośredni lub pośredni, w jakiekolwiek sprawy sądowe przeciwko Związkowi. 

7.2    Liczba Dyrektorów 

Z wyjątkiem sytuacji, gdy Roczny Zjazd Członków zdecyduje inaczej, liczba Dyrektorów nie będzie mniejsza niż dziewięć (9) ani większa niż jedenaści (11) osób. Obecność połowy Dyrektorów jest wymagana do quorum umożliwiającego podjęcie decyzji. Jeżeli Prezes, lub w czasie jego nieobecności Wiceprezes, tak zarządzi, spotkanie może się odbyć w formie konferencji telefonicznej lub przy użyciu innych środków komunikacji pod warunkiem, że uczestniczy w nim wystarczająca liczba dyrektorów do stworzenia quorum. 

7.3    System różnych terminów zakończenia kadencji przez Członków Zarządu Głównego („Staggered” Zarząd Główny) i kadencja 

Kadencje Dyrektorów zostaną ustalone na podstawie następujących postanowień: Pierwsi Dyrektorzy Zarządu Głównego liczącego dziewięciu (9) członków zostaną podzieleni na trzy (3) grupy, grupa pierwsza będzie zawierała trzech (3) Dyrektorów, grupa druga będzie zawierała trzech (3) Dyrektorów i grupa trzecia będziel zawierała trzech (3) Dyrektorów. Jeżeli jest 10 (dziesięciu) lub 11 (jedenastu) Dyrektorów, wówczas dziesiąty zostaje dodany do drugiej grupy, a jedenasty do trzeciej. 

7.3.1       Zejście do systemu różnych terminów zakończenia kadencji przez Członków Zarządu Głównego 

 W celu uzyskania przejścia do systemu równej rotacji, kadencja dla danej grupy Dyrektorów zostanie zmieniona i będzie wynosiła mniej niż 3 lata w czasie pierwszego cyklu wyborczego po tym jak te przepisy i Konstytucja zostaną uchwalone i wejdą w życie. Po akceptacji tych zmian do Konstytucji pierwsza grupa może zostać ponownie wybrana po 3 (trzech) latach, a druga grupa tylko tym razem będzie mogła zostać ponownie wybrana po 2 (dwóch) latach, zaś trzecia grupa tylko tym razem będzie mogła zostać ponownie wybrana po 1 (jednym) roku.  Gdy wszystkie trzy grupy zakończą swoje wstępne kadencje lub zostaną ponownie wybrane, wówczas następne wybory będą się odbywały w cyklach trzyletnich. Każdego roku jedna grupa Dyrektorów zakończy swoją kadencję lub będzie mogła zostać ponownie wybrana, a wszystkie kadencje będą wtedy trwały po 3 lata. 

7.3.2       Przydzielenie Kadencji 

Prezes, a w czasie jego nieobecności I Wiceprezes ustali w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia, gdy te poprawki do Konstytucji wejdą w życie, czy któryś z Dyrektorów zostanie przydzielony na okres wstępnej kadencji do pierwszej grupy, drugiej grupy lub trzeciej grupy, zaś Zarząd Główny poinformuje Grupy. W czasie trzecich wyborów, gdy niniejsze wejdzie w życie i gdy zakończy się okres przejściowy do rotacji wyborów, podział na różne grupy nie będzie już potrzebny i zakończy się. 

7.3.3       Kontynuowanie działalności 

Pomimo wygaśnięcia jego kadencji, każdy z Dyrektorów będzie kontynuował pracę aż do chwili, gdy zostanie wybrany i zakwalifikowany następca. Członek Zarządu Głównego będzie miał prawo do starania się o następną kadencje w Radzie Dyrektorów bezpośrednio po wygaśnięciu jego lub jej wcześniejszej kadencji. 

7.3.4       Kadencja 

Z wyjątkiem opisanych wyżej wstępnych wyborów po tym, jak niniejsza Konstytucja wejdzie w życie, Dyrektorzy Związku będą wybierani na Corocznym Zjeździe Członków na kadencje trwające 3 (trzy) lata. 

7.3.5       Ograniczenie Kadencji 

Żadna z osób nie będzie pracowała w Zarządzie Głównym przez okres dłuższy niż 9 (dziewięć) kolejnych lat lub przez 3 (trzy) kolejne kadencje, jednakże nie odnosi się to do byłego Prezesa działającego w Zarządzie Głównym jako bezpośredni były Prezes.  

7.3.6       Przysięga związana z objęciem Urzędu 

Nowo wybrani członkowie Zarządu Głównego składają przysięgę w czasie Rocznego Zjazdu Członków. Przysięga związana z objęciem urzędu odbierana jest przez Przewodniczącego Zjazdu lub przez najstarszego członka Związku, który jest delegatem na Coroczny Zjazd Członków.

7.4    Urzędnicy Związku 

W skład Zarządu Głównego wchodzą następujące osoby: 

-           Prezes 

-           II Wiceprezes 

-           Sekretarz Generalny 

-           Sekretarz Protokołowy 

-           Sekretarz Finansowy / Skarbnik 

-           Organizator 

-           dwaj Dyrektorzy

-           Bezpośredni były Prezes (ex-officio) 

-           Prezeska Zarządu Centralnego Kół Polek (ex-officio), ale tylko wtedy, gdy jest ona pełnoprawnym Członkiem Związku.  

Funkcjonariuszami Związku będą Prezes, I Wiceprezes, II Wiceprezes, Sekretarz Generalny, Sekretarz Finansowy oraz bezpośredni były Prezes. Żaden z funkcjonariuszy nie będzie zajmował tego samego stanowiska przez okres dłuższy niż dwie (2) kolejne kadencje.  

Jeżeli stanowisko Sekretarza Protokołowego nie jest obsadzone lub jeżeli z jakichkolwiek powodów Sekretarz Protokołowy nie jest w stanie pełnić swojej funkcji, wówczas wszelkie prace, za które jest on odpowiedzialny lub do których jest upoważniony mogą zostać wykonane przez sekretarza asystującego lub, jeżeli nie ma sekretarza asystującego, który jest w stanie wykonać te prace, przez innego funkcjonariusza korporacji, który jest ogólnie uprawniony do wykonania tego rodzaju pracy lub ma konkretne upoważnienie od Zarządu Głównego. 

7.5    Inne 

Członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą zajmować żadnych innych stanowisk wykonawczych w Związku, z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymają konkretne polecenie od Zarządu Głównego. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Wyzszej Komisji Spraw Spornych nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Głównym dopóki nie zakończy się ich kadencja jako członków Komisji.  

Nie więcej niż trzy osoby mogą zostać wybrane z jednej Grupy do Zarządu Głównego z wyjątkiem sytuacji, gdy w innych Grupach jest brak spełniających warunki kandydatów.  

Związek może wykupić i opłacać polisę ubezpieczeniową dla dyrektora lub funkcjonariusza korporacji od wszelkiego rodzaju odpowiedzialności, którą mógłby ponieść ten dyrektor lub funkcjonariusz, pełniąc funkcję dyrektora lub funkcjonariusza korporacji, z wyjątkiem sytuacji gdy odpowiedzialność ma związek z brakiem uczciwości w postępowaniu tej osoby, z brakiem dobrej wiary w jej działaniu, która jest potrzebna, aby działać w najlepszym interesie korporacji.  

7.6    Ubezpieczenie Dyrektorów i Funkcjonariuszy 

7.6.1       Ochrona Dyrektorów, Funkcjonariuszy i Przewodniczących 

Żaden Dyrektor, Funkcjonariusz ani Przewodniczący jakiejkolwiek stałej Komisji Korporacji nie będzie odpowiedzialny za działania, pokwitowania, zaniedbanie i niedotrzymanie zobowiązań przez innego Dyrektora, Funkcjonariusza lub innego członka Komisji lub pod-Komisji lub pracownika, ani za przyłączenie się do potwierdzenia odbioru lub zgodność, ani za stratę, szkodę lub wydatek w Korporacji, które powstały na skutek niewystarczającego lub nieodpowiedniego zabezpieczenia pieniędzy od bankructwa, niewypłacalności lub zynu niedozwolonego jakiejkolwiek osoby, której powierzono pieniądze, papiery wartościowe, majątek ruchomy lub za jakąkolwiek stratę, szkodę lub nieszczęśliwy wypadek, które miały miejsce, gdy funkcjonariusz wykonywał swoje obowiązki lub w związku z nimi, z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpiło to wskutek świadomego zaniedbania lub niedotrzymania zobowiązania. 

7.6.          7.6.2        Ubezpieczenie Dyrektorów, Funkcjonariuszy i Przewodniczących 

Każdy dyrektor, funkcjonariusz i przewodniczący jakiejkolwiek stałej Komisji Związku i jego spadkobiercy, wykonawcy i administratorzy majątku nieruchomego i ruchomego będą ubezpieczeni przy użyciu funduszy Związku od następujących rzeczy: 

a)      Wszystkich kosztów, opłat i wydatków, które Dyrektor lub funkcjonariusz ponosi w związku z jakąkolwiek sprawą sądową, postępowaniem lub dochodzeniem, które wszczęto przeciwko niemu w związku z jakimkolwiek działaniem, czynem lub rzeczą, którą zrobił lub na której zrobienie wyraził zgodę pełniąc obowiązki związane ze swoim stanowiskiem, z wyjątkiem kosztów, opłat i wydatków, które nastąpiły na skutek jego lub jej świadomego zaniedbania lub niedotrzymania zobowiązania.

b)      Wszelkich innych kosztów, opłat i wydatków, jakie ponosi w związku ze sprawami organizacji; z wyjątkiem takich kosztów, opłat i wydatków jakie powstają na skutek jego lub jej świadomego zaniedbania lub niedotrzymania zobowiązania.  

7.7    Wakaty 

Gdy Dyrektor umiera lub rezygnuje ze swojego stanowiska albo przestaje być członkiem Związku, jego stanowiska jako Dyrektora zwalnia się i wtedy wakat może zostać wypełniony na pozostałą część kadencji przez Zarząd Główny, który wybierze osobę na nieobsadzone stanowisko spośród członków Związku.  

Uznaje się, że Dyrektor zrezygnował jeżeli on lub ona jest nieobecny na trzech (3) kolejnych zebraniach Zarządu. Możliwe jest zrobienie wyjątku od tej zasady, jeżeli Zarząd Główny przegłosuje taką decyzję zwykłą większością głosów.  

W przypadku rezygnacji 50% lub więcej członków Zarządu Głównego, należy zwołać Nadzwyczajny Zjazd Członków w terminie 90 dni od dnia rezygnacji, żeby wypełnić wolne stanowiska.  

7.8    Usunięcie Dyrektora 

Na specjalnym zebraniu legalnie zwołanym w tym celu Zarząd Główny może usunąć każdego z członków Zarządu zanim wygaśnie ich kadencja, pod warunkiem, że podczas głosowania wniosek otrzyma poparcie od dwóch trzecich dyrektorów, którzy są obecni na tym zebraniu.  Można to zrobić tylko wtedy, gdy sytuacja jest na tyle poważna, że wymaga takiego posunięcia. Może być ono spowodowane przez: 

-           Naruszenie zasady poufnośni odnośnie wszystkich spraw, które są załatwiane przy drzwiach zamkniętych lub które nie są omawiane na publicznym zebraniu; 

-           Nieprzestrzeganie wymaganych procedur dotyczących konfliktu interesów; 

-           Niedopełnienie obowiązków powierniczych jako dyrektora korporacji; 

-           Nieprzestrzeganie zasad dotyczących obecności na zebraniach dyrektorów; 

-           Powtarzający się brak uczestnictwa i wkładu w efektywnych dyskusjach i procesie podejmowania decyzji przez Zarząd lub robienie tego w nieodpowiedni sposób. 

Wniosek, aby usunąć dyrektora może być przedłożony przez Główną Komisję Rewizyjną, Wyższą Komisję Spraw Spornych lub członka Zarządu Głównego. Przed usunięciem Dyrektora należy zastosować następującą procedurę: 

-           Członek, którego sprawa dotyczy otrzyma odpowiednie zawiadomienie z informacją o powodach usunięcia; 

-           Członek będzie miał sposobność, żeby zareagować (na przykład obecność można poprawić, można ponownie przeanalizować konflikt interesów i sprawy zachowania); 

-           Członek musi zostać wyraźnie poinformowany o ostatecznej decyzji i działaniu podjętym przez Zarząd Główny. 

W trakcie tego procesu Dyrektor, o którego chodzi, będzie traktowany w sposób sprawiedliwy i z szacunkiem. 

7.9    Obowiązki Zarządu Głównego 

Zarząd Główny jest odpowiedzialny za kierowanie Związkiem, za kreowanie wizerunku i rozwój Związku, za zarządzenie dobrami lub za nadzór nad sprawami Związku.  Członkowie Zarządu Głównego mają obowiązek kierować Związkiem w sposób uczciwy, w dobrej wierze i mając na względzie najlepsze dobro organizacji, poza tym w każdym momencie muszą postępować w sposób ostrożny, przemyślany, rzetelny i sumienny. 

Zarząd Główny ma następujące obowiązki:  

7.9.1       Odpowiedzialność za rozwój Związku przez ustalanie celów, określanie zobowiązań i opracowywanie planów, aby osiągać te cele. Cele powinny odzwierciedlać potrzeby organizacji i jej społeczności i znajdować odzwierciedlenie w budżecie i użyciu zasobów, które są do dyspozycji organizacji.  Działalność prowadzona w imieniu organizacji powinna być zgodna z jej celami podanymi w Punkcie 3; 

7.9.2       Kierowanie finansami Związku w sposób, który odzwierciedla priorytety organizacji, jego członkowie mają obowiązek kierować się rozwagą przy podejmowaniu decyzji; tworzenie systemu kontroli finansowej, który chroni dobra i ogranicza odpowiedzialność (na przykład procedury dotyczące upoważniania wydatków i zaciągania pożyczek, kontrola budżetu etc.); 

7.9.3       Kontrolowanie czy działalność Związku jest zgodna z jego przepisami; 

7.9.4       Wprowadzanie w życie postanowień Corocznego Zjazdu Członków; 

7.9.5       Monitorowanie działalności Grup i w razie potrzeby kierowanie tą działalnością; 

7.9.6       Interpretowanie przepisów organizacji i innych obowiązujących przepisów regulujących działalność Związku; 

7.9.7       Reprezentowanie Związku na zewnątrz; 

7.9.8       Przedstawianie sprawozdania z działalności na Corocznym Zjeździe Członków; 

7.9.9       Przedkładanie wniosków na Corocznym Zjeździe Członków; 

7.9.10     Bronienie i chronienie zasad, celów, działań, finansowych zobowiązań i dóbr Związku. 

7.10  Zebrania Zarządu Głównego 

Zarząd Główny powinien organizować zebrania co najmniej raz w miesiącu w terminach ustalanych na poprzednich zebraniach. Prezes, I Wiceprezes oraz trzej Dyrektorzy mogą w każdej chwili zwołać zebranie Zarządu Głównego przy pomocy zawiadomienia. Zawiadomienie musi zostać dostarczone w sposób przewidziany w Podpunkcie 7.11 Zawiadomienie o Zebraniu  do każdego Dyrektora nie później niż czterdzieści osiem (48) godzin przed godziną, o której odbędzie się zebranie. Zawiadomienie o zebraniu będzie zawierało informację o sprawie, która będzie przedmiotem zebrania. 

Na życzenie członka Zarządu Głównego, Zarząd Główny zapewni elektroniczny środek umożliwiający uczestniczenie w zebraniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy byłoby to niepraktyczne.  W warunkach takich jak okres wakacji czy świąt, bardzo niesprzyjająca pogoda czy brak miejsca na zebranie, Zarząd Główny może odbyć zebranie przy użyciu grupowego e-maila, telekonferencji albo innych środków elektronicznych, które są dostępne.  Zasady dotyczące zebrania przeprowadzonego przy użyciu środków elektronicznych są takie same, jak zasady obowiązujące na zwykłym zebraniu Zarządu Głównego. 

7.11  Zawiadomienie o zebraniu Zarządu Głównego 

Zawiadomienie o zebraniu może zostać przekazane:

7.11.1     osobiście na ostatni adres dyrektora, który znajduje się w aktach Związku; 

7.11.2     zwykłą pocztą; 

7.11.3     faksem an ostatni numer faksu dyrektora znajdujący się w aktach Związku; 

7.11.4     e-mailem na elektroniczny adres znajdujący się w aktach Związku; 

7.11.5     telefonicznie, jeżeli email lub list zawierający potwierdzenie rozmowy telefonicznej zostanie wysłany tego samego dnia. 

7.12  Inne obowiązki Zarządu Głównego 

Zarząd Główny może, po przeprowadzeniu dochodzenia, opierając się na postanowieniu  podjętym w głosowaniu, w czasie którego wniosek został poparty przez większość składającą się z dwóch trzecich głosów: 

7.12.1     Wykluczyć ze Związku Członka, Członka Honorowego lub Członka z Organizacji Stowarzyszonej; 

7.12.2     Odsunąć funkcjonariusza Związku od jego lub jej obowiązków; 

7.12.3     Usunąć jakąkolwiek osobę ze szczebla kierowniczego z jakiejkolwiek Grupy lub zlikwidować jej komisje; 

7.12.4     Usunąć jakiegokolwiek członka Stałej Komisji; 

7.12.5     Zawiesić działalność poszczególnych Kół Polek lub Gron Młodzieży. 

Wykluczony Członek, Członek Honorowy lub Członek z Organizacji Stowarzyszonej ma prawo do złożenia apelacji w Wyższej Komisji Spraw Spornych, która musi zbadać sprawę, gdy zostanie złożona skarga zgodnie z przepisami Wyższej Komisji Spraw Spornych. Ponadto Członek lub Członek z Organizacji Stowarzyszonej ma prawo do złożenia kolejnej apelacji od jego  wykluczenia na Corocznym Zjeździe Członków. 

7.13  Obowiązki Dyrektorów 

7.13.1     Prezes: 

-      Planuje zebrania Zarządu Głównego, Zjazdy Członków i jeżeli jest taka potrzeba wszystkie zebrania Związku oraz kieruje ich przebiegiem; 

-      Dopilnowuje, aby na zebraniach Zarządu Głównego były stosowane Reguły Porządkowe Roberta (Robert’s Rules of Order); 

-      Informuje o obowiązkach Komisji i współpracuje z nimi; 

-      Kieruje działalnością Zarządu Głównego i podejmuje niezbędne kroki, aby przyczyniać się do rozwoju Związku; 

-      Sprawuje funkcję oficjalnego rzecznika organizacji; 

-      Przestrzega, aby działania Związku były zgodne z przepisami, procedurami, ustaleniami i postanowieniami Zjazdów Członków; 

-      Głosuje, aby przechylić szalę, gdy wynik głosowania jest nierozstrzygający; 

-      Ma uprawnienia do składania podpisu; 

-      Jest odpowiedzialny za składanie wszystkich sprawozdań;. 

7.13.2     I Wiceprezes: 

-      Planuje zebrania i kieruje ich przebiegiem w czasie nieobecności Prezesa; 

-      Pomaga Prezesowi w jego obowiązkach 

-      Przejmuje obowiązki Prezesa podczas jego nieobecności; 

-      Przejmuje funkcję Prezesa Związku, gdy ten nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, pod warunkiem uzyskania poparcia większości w postaci dwóch trzecich głosujących członków Zarządu Głównego. 

7.13.3     II Wiceprezes: 

-      Pomaga Prezesowi Związku; 

-      Wykonuje funkcje ustalone przez Zarząd Główny lub Zjazd.

7.13.4     Sekretarz Generalny: 

-      Odpowiedzialny za ogólną administrację biura Związku; 

-      Dopilnowuje, aby sprawy organizacji szły we właściwym kierunku; 

-      Odpowiedzialny za całą korespondencję, akta, dokumenty i archiwum Związku; 

-      Dopilnowuje, aby dokumenty były składane na czas; 

-      Odpowiedzialny za bezpieczeństwo oficjalnych formularzy i korespondencji; 

-      Pomaga w planowaniu zebrań i wysyła zawiadomienia; 

-      Dopilnowuje, aby dokumentacja i akta organizacji były trzymane w porządku; 

-      Sprawuje pieczę nad pieczątką korporacji; 

-      Przedstawia Zarządowi Głównemu wnioski o członkostwo; 

-      Dopilnowuje, aby oficjalny rejestr członków był regularnie prowadzony; 

-      Sprawuje kontrolę nad przewodnikami, terminarzami, rozkładami zebrań i kalendarzami do planowania. 

7.13.5     Sekretarz Protokołowy: 

-      Wypełnia postanowienia i dyrektywy Zarządu Głównego; 

-      Przygotowuje i rozprowadza protokoły Zarządu Głównego i Zjazdu Członków; 

-      Podpisuje protokoły Zarządu Głównego i Zjazdu Członków razem z Prezesem 

-      Pomaga Sekretarzowi Generalnemu w jego obowiązkach.

7.13.6     Sekretarz Finansowy/Skarbnik:

-      Odpowiedzialny za ubezpieczenie, księgowość i majątek Związku oraz dopilnowuje, aby rachunkowośc i księgowość prowadzone były zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości. (Sekretarz Finansowy może zajmować się księgowościa lub można wyznaczyć księgowego.); 

-      Wprowadza w życie postanowienia i rekomendacje dotyczące finansów Związku; 

-      Jest odpowiedzialny za przygotowanie na czas sprawozdań finansowych i przedstawia je Zarządowi Głównemu oraz na Corocznych Zjazdach Członków.

7.13.7     Organizator: 

-      Przedkłada i realizuje plany dotyczące wzrostu liczby członków i rozwoju Związku; 

-      Organizuje nowe Grupy i dopilnowuje, aby istniejące Grupy zwiększały swoją 

-      działalność; 

-      Wykonuje inne funkcje zlecone przez Zarząd Główny. 

7.13.8     Dyrektorzy: 

Dyrektorzy wykonują funkcje zlecone im przez Zarząd Główny. 

Artykuł 8: Stałe Komisje

 Coroczny Zjazd Członków wybiera dwie Stałe Komisje Związku:  

-      Główną Komisję Rewizyjną; 

-      Wyższą Komisję Spraw Spornych.  

8.1    Rola i Obowiązki Głównej Komisji Rewizyjnej 

8.2.1       Wybory do Głównej Komisji Rewizyjnej 

Główna Komisja Rewizyjna składa się z siedmiu (7) członków, łącznie z Przewodniczącym i trzema (3) zastępcami.  

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące warunki: 

-      Indywidualna osoba, która skończyła 25 lat; 

-      Osoba sprawna umysłowo 

-      Pełnoprawny członek Związku przez okres nie krótszy niż dwa (2) lata; 

-      Znajomość ogólnie przyjętych zasad księgowości lub podstawowa wiedza na ten temat; 

-      Praktyczna znajomość języka angielskiego; 

-      Praktyczna znajomość języka polskiego; 

-      Miejsce zamieszkania w Ontario, w Kanada; 

-      Członek nie może być bankrutem; 

-      Nie może być osobą skazaną kiedykolwiek z tytułu przestępstwa kryminalnego; 

-      Członek nie może być zaangażowany, w sposób bezpośredni lub pośredni, w jakiekolwiek sprawy sądowe przeciwko Związkowi.  

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierani są na Corocznym Zjeździe Członków na okres trzech (3) lat.  Kadencje członków Głównej Komisji Rewizyjnej będą kończyły się w różnym terminie (staggered terms) zgodnie z następującymi postanowieniami: Pierwszych trzech (3) członków GKR liczącej siedem (7) osób Komisji zostanie wybranych na okres trzech (3) lat, następnych trzech (3) członków zostanie wybranych na okres dwóch (2) lat i ostatni członek (1) zostanie wybrany na okres jednego roku.  

Gdy członkowie wybrani na okresy trwające dwa (2) lata i rok (1) zakończą swoje kadencje, następnie wybierani członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, którzy zastąpią tych członków, będą wykonywali swoją pracę podczas kadencji trwających trzy (3) lata.  

Członkowie Zastępcy Głównej Komisji Rewizyjnej będą wykonywali swoją pracę podczas kadencji trwających trzy (3) lata.  

Coroczny Zjazd Członków wybierze trzech Członków Zastępców do Głównej Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zastępcy będą wykonywali pracę w przypadku choroby, rezygnacji lub usunięcia któregoś z wybranych członków Głównej Komisji Rewizyjnej. 

8.2.2       Obowiązki Głównej Komisji Rewizyjnej 

Na zlecenie Zarządu Głównego Główna Komisja Rewizyjna konroluje zarządzanie całym majątkiem oraz działalnością i przedstawia swoje sprawozdanie z kontroli na Corocznym Zjeździe Członków.  Komisja skontroluje finanse wszystkich części Związku podanych w Podartykule 3.3 Struktura Organizacji  co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym i przedstawi Zarządowi Głównemu oraz części Związku, która została skontrolowana pisemne sprawozdanie oraz rekomendacje. Wszystkie te sprawozdania będą częścią sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej na Corocznym Zjeździe Członków. 

Główna Komisja Rewizyjna będzie prowadziła swoje prace zgodnie z Wytycznymi Głównej Komisji Rewizyjnej zaakceptowanymi przez Coroczny Zjazd Członków.  

Żadna z osób nie będzie brała udziału w pracy Głównej Komisji Rewizyjnej przez okres dłuższy niż dziewięć (9) lat lub trzy (3) kadencje. 

8.2    Obowiązki Wyższej Komisji Spraw Spornych 

Wyższa Komisja Spraw Spornych służy członkom Związku do rozwiązywania wszelkich sporów organizacyjnych.  

Wszelkie organizacyjne spory pomiędzy członkami oraz/lub różnymi częściami składowymi  

Związku będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem Spraw Spornych uchwalonym i zatwierdzonym przez Coroczny Zjazd Członków Związku. Członkom Związku nie wolno zapoczątkować akcji sądowej przeciwko Związkowi ani przeciwko żadnej komórce  organizacyjnej Związku dopóki Wyższa Komisja Spraw Spornych, Zarząd Główny i Coroczny Walny Zjazd Członków nie podejmą wszelkich możliwych kroków, aby rozstrzygnąć spór.  

Czas składania odwołania na Corocznym Zjeździe Członków od jakiejkolwiek decyzji podjętej przez Wyższą Komisję Spraw Spornych, która została utrzymana w mocy przez Zarząd Główny, jest ograniczony do pierwszego od daty oryginalnej decyzji Corocznego Zjazdu Członków.  

Zasady regulujące składanie odwołań na Corocznym Zjeździe Członków są przedstawione w Regulaminie Postępowania Spornego.  

8.2.1       Wybór Wyższej Komisji Spraw Spornych 

Członek Wyższej Komisji Spraw Spornych musi:  

-      Być indywidualną osobą, która ukończyła 25 lat; 

-      Być osobą sprawną umysłowo 

-      Być pełnoprawnym członkiem Związku przez okres nie krótszy niż dwa (2) lata; 

-      Znać i rozumieć przepisy regulujące działalność korporacji w Kanadzie i w prowincji Ontario; 

-      Być osobą bezstronną przy podejmowaniu decyzji; 

-      Posiadać praktyczną znajomość języka angielskiego; 

-      Posiadać praktyczną znajomość języka polskiego; 

-      Mieszkać na stałe w Ontario, w Kanadzie; 

-      Nie być bankrutem;

-      Nie może być osobą skazaną kiedykolwiek z tytułu przestępstwa kryminalnego; 

-      Nie może być zaangażowany, w sposób bezpośredni lub pośredni, w jakiekolwiek sprawy sądowe przeciwko Związkowi. 

Wyższa Komisja Spraw Spornych będzie składała się z siedmiu (7) członków, którzy spośród siebie wybiorą Przewodniczącego. Członkowie Wyższej Komisji Spraw Spornych są wybierani na Corocznym Zjeździe Członków na okres trzech (3) lat.  Kadencje członków Wyższej Komisji Spraw Spornych będą kończyły się w różnym terminie (staggered terms) zgodnie z następującymi postanowieniami: Pierwszych trzech (3) członków Wyższej Komisji Spraw Spornych liczącej siedem (7) osób zostanie wybranych na okres trzech (3) lat, następnych dwóch (2) członków zostanie wybranych na okres dwóch (2) lat i ostatnich dwóch (2) członków zostanie wybrany na okres jednego (1) roku.  

Żadna z osób nie będzie brała udziału w pracy Wyższej Komisji Spraw Spornych przez okres dłuższy niż dziewięć (9) lat lub trzy (3) pełne kadencje. 

Artykuł 9: Grupy Związkowe

 Związek prowadzi swoją działalność i realizuje cele przez swoje Grupy Związkowe, Koła Polek i Grona Młodzieży. Grupy są wewnętrznymi oddziałami Związku, ich jurysdykcja jest ustalona w dokumentach rejestracyjnych korporacji i ograniczona do obszaru geograficznego w prowincji Ontario.  

9.1    Zakładanie Grupy 

Zarząd Główny założy Grupę, gdy uzna, że jest to niezbędne i leży w najlepszym interesie organizacji.  

Podstawowe wymagania dotyczące utworzenia Grupy są następujące:  

-      Minimum dwanaście (12) osób złoży wnioski; 

-      W najbliższej okolicy (w najbliższym okręgu miejskim, w rejonie okręgu jeżeli jest to duże miasto, w regionie) nie ma Grupy Związku; 

-      Jeżeli istniejąca w danym mieście Grupa ma więcej niż 250 członków.  

Zarząd Główny założy Grupę  poprzez zatwierdzenie postanowienia i zawiadomi o inauguracyjnym zebraniu nowej Grupy. Gdy zostanie wybrany Zarząd nowej Grupy, Zarząd Główny potwierdzi istnienie Grupy, wystawiając jej dokument rejestracyjny. Wszyscy członkowie biorący udział w inauguracyjnym Zebraniu nowej Grupy muszą mieć na to zgodę od Zarządu Głównego.

9.2    Rozwiązanie Grupy 

Zarząd Główny rozwiąże istniejącą Grupę, jeżeli nie będzie w niej pełnoprawnych członków lub gdy uzna to za niezbędne i w najlepszym interesie organizacji. Wszyscy pełnoprawni członkowie rozwiązanej Grupy będą mogli przenieść się do wybranej przez siebie Grupy. Członkowie rozwiązanej Grupy mogą złożyć odwołanie od decyzji Zarządu Głównego do Wyższej Komisji Spraw Spornych. 

9.3    Działalność Grupy 

9.3.1         Grupa będzie prowadziła działalność, która będzie wspierała cele Związku wymienione w Artykule 3.1 Cele .  Zebrania Grupy będą się odbywały raz w miesiącu w dniu ustalonym przez jej Członków lub w dniu ustalonym na wcześniejszym spotkaniu. 

9.3.2         Quorum zebrania Grupy będzie stanowiło dwadzieścia pięć procent (25%) pełnoprawnych członków. 

9.3.3         Uchwały zostają zatwierdzone jeżeli popiera je zwykła większość. Wszystkie uchwały dotyczące spraw finansowych Grupy wymagają poparcia większości ze strony dwóch trzecich członków;

9.3.4         Pomijając zwykłą działalność Grupy, rekomendacja, żeby kupić lub sprzedać dobra Grupy wymaga pisemnej zgody Zarządu Głównego i zostanie wprowadzona w życie przez Zarząd Główny lub osobę/firmę wyznaczoną do tego celu przez Zarząd Główny 

9.3.5         Wszystkie wpływy ze sprzedaży majątku Grupy zostaną zatrzymane przez Zarząd Główny do momentu, gdy członkowie Grupy zarekomendują nabycie nowych dóbr materialnych, zgodnie z wymogami Artykułu 3 Konstytucji.  Wpływy ze sprzedaży nie mogą zostać użyte przez Grupę do zapłacenia bieżących wydatków;

9.3.6         W przypadku gdy Grupa zostaje rozwiązana, majątek Grupy, łącznie z wszelkimi udziałami, które mogą być przechowywane w imieniu Grupy lub w imieniu Członków Grupy, lub przez powiernika przechowującego te dobra dla Członków Grupy lub dla Grupy i wszelkie zyski z tego majątku, zostaną automatycznie przekazane do Zarządu Głównego i pozostaną w rękach Zarządu Głównego aż do chwili, gdy użycie i rozdysponowanie dóbr lub wpływów zostanie zaakceptowane na Corocznym Zjeździe Członków; 

9.3.7         Ze wszystkich zebrań będą sporządzane protokóły w formacie dostępnym z Zarządu Głównego Wzór protokołu z zebrania Grupy;   

9.3.8         Co dwa lata na Corocznym Zebraniu Grupy, które będzie się odbywało każdego roku w styczniu, Członkowie wybiorą Zarząd, Komisję Rewizyjną, Komisję Odwiedzania Chorych, delegatów Grupy na Coroczny Walny Zjazd oraz wszelkie inne komitety, które mogą być od czasu do czasu potrzebne. Członkowie Grupy zostaną powiadomieni o Zebraniu Rocznym co najmniej dwa tygodnie przed datą takiego zebrania;

9.3.9         Co dwa lata na miesięcznym zebraniu grupy w grudniu członkowie wybiorą Komisję Nominacyjną, której zadaniem będzie zaproponowanie listy kandydatów do Zarządu Grupy w następnej kadencji;

9.3.10     Na Corocznym Zebraniu w styczniu każdego roku zostaną przedstawione następujące sprawozdania:  

9.3.10.1    Sprawozdanie Prezesa na temat działalności Grupy w ciągu roku wformacie dostępnym z Zarządu Głównego Wzór sprawozdania Prezesa Grupy ; 

9.3.10.2    Sekretarz Finansowy przedstawia szczegółowe sprawozdania finansowe, w skład których wchodzi bilans, sprawozdanie dotyczące operacji (sprawozdanie dotyczące dochodu) oraz sprawozdanie na temat obrotu gotówki; 

9.3.10.3    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w formacie dostępnym z Zarządu Głównego  Wzór sprawozdania Komisji Rewizyjnej  na temat kontroli ksiąg i celu wydatków oraz zarządzania całym majątkiem Grupy; 

9.3.10.4    Komisja Odwiedzania Chorych działa zgodnie ze swoją nazwą; 

9.3.10.5    Na swoim miesięcznym zebraniu członkowie Grupy mogą rekomendować nominację jakiejkolwiek organizacji, klubów, stowarzyszeń i korporacji w swoim geograficznym rejonie, które w danym okresie korzystają z obiektów Związku jako Organizacji Stowarzyszonej. Definicję Organizacji Stowarzyszonej można znaleźć w Punkcie 3.4.  Rekomendowana organizacja, klub, stowarzyszenie lub korporacja musi wypełnić Formularz Rekomendacyjny Organizacji Stowarzyszonych Członków i przedłożyć go w Zarządzie Grupy            co najmniej 30 dni przed datą zebrania członków, które rozważy tę rekomendację.  Rekomendacja dotycząca statusu stowarzyszonej organizacji wymaga dwóch trzecich głosów członków Grupy. Gdy rekomendacja ta zostanie zaaprobowana Zarząd przedłoży Formularz dotyczący Rekomendacji Stowarzyszoinej Organizacji   (dostępny z Zarządu Głównego) razem z wymaganymi załącznikami do Zarządu Głównego. Gdy Zarząd Główny zaaprobuje rekomendację Grupy, organizacja będzie miała prawo ubiegać się o Stowarzyszone Członkostwo w Związku zgodnie z Artykułem 4.7. 

9.3.11     Co dwa lata na walnym Zebraniu Członkowie wybiorą Zarząd Grupy. Natychmiast po wyborach nowo wybrani funkcjonariusze złożą przysięgę urzędu i nowy Zarząd obejmie urząd. Przysięga Zarządu jest odbierana przez członka Zarządu Głównego zaproszonego na Coroczne Zebranie, Prezesa lub  Wiceprezesa sąsiedniej Grupy, a w przypadku, gdy żaden z członków Zarządu Głównego, ani Prezes lub Wiceprezes z sąsiedniej Grupy nie mogą wziąć udziału w zebraniu, przez najstarszego członka obecnego na zebraniu; 

9.3.12     W skład Zarządu Grupy będą wchodzić następujące osoby:  

-      Prezes; 

-      Były Prezes (ex-officio); 

-      Prezeska Koła Polek Grupy (ex-officio); 

-      Prezes Grona Młodzieży Grupy (ex-officio); 

-      I Wiceprezes; 

-      II Wiceprezes; 

-      Sekretarz Finansowy; 

-      Sekretarz Protokołowy; 

-      Organizator (może ich być dwóch); 

-      Członkowie Zarządu (dwaj)  

9.3.13     Były Prezes pełni funkcję jako członek ex-officio Zarządu i ma pełne prawo do głosowania podczas pierwszej kadencji jego następcy;

9.3.14     W sytuacji, gdy jakiekolwiek stanowiska zwolnią się podczas kadencji Zarządu, Zarząd może wyznaczyć spełniającego warunki członka Grupy do pełnienia funkcji na zwolnionym stanowisku do końca kadencji.  Nominacja taka zostanie potwierdzona przez członków na następnym zebraniu Grupy. 

9.3.15     Zarząd Grupy będzie się spotykał raz w miesiącu lub co najmniej w czasie zebrania Grupy;

9.3.16     Kadencja Zarządu Grupy trwa dwa lata kalendarzowy. Wszystkie dokumentry, protokóły i zapiski Grupy zostaną przekazane nowemu Zarządowi w terminie 30 dni od daty Corocznego Zebrania. 

9.3.17     Członkowie byłego Zarządu, którzy zdaniem Corocznego Zebrania nie dopełnili swoich obowiązków nie będą mieli prawa do kandydowania w nowych wyborach do Zarządu;

9.3.18     Każdy pełnoprawny członek ma prawo do kandydowania na stanowisko pod warunkiem, że był(a) członkiem Grupy przez co najmniej jeden rok i aktywnie uczestniczył(a) w działalności Grupy, biorąc udział w co najmniej połowie zebrań Grupy w czasie poprzedzającego roku; 

9.3.19     Aby kandydować na stanowisko Prezesa Grupy członek musi pełnić przez co najmniej rok funkcję w Zarządzie Grupy. 

9.4     Zadania i obowiązki Zarządu Grupy 

9.4.1       Zarząd Grupy ma następujące obowiązki:  

9.4.1.1       Dostarczanie następujących pisemnych sprawozdań do Zarządu Głównego najpóźniej do 15 lutego każdego roku:  

a)      Sprawozdanie Prezesa Grupy (w formie pisemnej i elektronicznej);

b)      Sprawozdanie Sekretarza Finansowego (w formie pisemnej i elektronicznej); 

c)      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ( w formie pisemnej i elektronicznej); 

d)      Sprawozdanie Komisji Odwiedzania Chorych (w formie pisemnej i elektronicznej); 

e)      Listy zawierającej imiona i nazwiska, adresy numery kontaktowe oraz adresy e-mailowe nowo wybranych członków Zarządu Grupy oraz wszystkich członków Stałych Komisji (również w elektronicznej formie). Przykładowy format jest dostępny z Zarządu Głównego  Przykładowa Lista Zarządu Grupy  oraz w Przykładowa Lista Członków; 

f)       Listy Stowarzyszonych Organizacji.

9.4.1.2       Niezwłoczne informowanie o potencjalnych konfliktach interesów; 

9.4.1.3       Członkowie Zarządu Grupy mają obowiązek kierować Związkiem w sposób uczciwy, w dobrej wierze i mając na celu najlepszy interes organizacji i przy tym wykazywać troskę i sumienność jaka cechuje rozważną osobę.

9.4.2         Rola Zarządu Grupy 

9.4.2.1       Prezes Grupy

9.4.2.1.1      Dba o rozwój Związku zgodnie z Artykułem 3;  

9.4.2.1.2      Kieruje działalnością Grupy, aby wspierać cele zawarte w Punkcie 3;  

9.4.2.1.3      Reprezentuje Grupę lokalnie oraz przed Zarządem Głównym; 

9.4.2.1.4      Przewodniczy na zebraniach Zarządu i Grupy z wyjątkiem Corocznego Zebrania;  

9.4.2.1.5      Składa sprawozdania na temat działalności Grupy w czasie miesięcznych spotkań oraz przedkłada pisemne sprawozdanie na Corocznym Zebraniu; 

9.4.2.1.6      Odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Artykułu 9.4.1 – Obowiązki Zarządu Grupy;  

9.4.2.1.7      Odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenia całego majątku Grupy będącego bezpośrednio w posiadaniu grupy lub znajdującego się w rękach Powiernika (indywidualne osoby lub korporacje); 

9.4.2.1.8      Ma prawo do składania podpisu razem z Sekretarzem Finansowym w związku ze wszystkim, co dotyczy spraw Grupy; 

9.4.2.1.9      Odpowiada przez Zarządem Głównym za to, aby wszystkie działania Grupy były zgodne z Konstytucją;  

9.4.2.1.10    Kadencja Prezesa nie będzie trwała dłużej niż trzy (3) kolejne kadencje.  W sytuacji gdy brak jest spełniającego warunki kandydata, który zaakceptuje nominację, osoba piastująca urząd zostanie na tym stanowisku przez następną kadencję.

9.4.2.2       Wiceprezes oraz II Wiceprezes Grupy 

9.4.2.2.1      Obowiązki obu Wiceprezesów zostaną ustalone przez Zarząd na jego pierwszym zebraniu po Corocznym Zebraniu. 

9.4.2.3      Sekretarz Finansowy Grupy

9.4.2.3.1       Odpowiedzialny za prowadzenie całej dokumentacji finansowej Grupy; 

9.4.2.3.2       Zbiera i wystawia pokwitowania za wszystkie składki i inne płatności i wpłaca je na konto Grupy w terminie 7 dni oraz przekazuje odpowiednie fundusze do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od ich otrzymania;  

9.4.2.3.3       Odpowiedzialny za zebranie wymaganych wniosków i funduszy od ostatnio rekomendowanych członków i za przekazanie ich do Zarządu Głównego;  

9.4.2.3.4       Odpowiedzialny razem z Sekretarzem Protokołowym za prowadzenie w wymaganej formie listy członków Grupy i dostarczanie jej do Zarządu Głównego co kwartał łącznie z informacją o zakończonych członkostwach;  

9.4.2.3.5       Odpowiedzialny za przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych na zebrania Grupy oraz pisemnego sprawozdania w wymaganej formie na Coroczne Zebranie Grupy;  

9.4.2.3.6       Odpowiedzialny za prawidłowe rozliczanie całego majątku Grupy znajdującego się bezpośrednio w posiadaniu Grupy lub znajdującego się w rękach Powiernika dla Grupy.  

9.4.2.4      Sekretarz Protokołowy Grupy 

9.4.2.4.1      Odpowiedzialny za miesięczne protokóły z zebrań Grupy i z zebrań Zarządu oraz składa protokół z Corocznego Zebrania w Zarządzie Głównym;  

9.4.2.4.2      Odpowiedzialny za wszystkie dokumenty związane z korespondencją oraz, wspólnie z Sekratarzem Finansowym, za prowadzenie listy członków Grupy we właściwej formie oraz dostarczanie jej do Zarządu Głównego co kwartał. 

9.4.2.5      Organizator Grupy 

9.4.2.5.1      Odpowiedzialny za składanie do Zarządu planów działalności Grupy zgodnej z Artykułem 3; 

9.4.2.5.2      Odpowiedzialny za rekrutowanie nowych członków oraz informuje Grupę o zbliżających się zebraniach.

 9.5    Inne Obowiązki Zarządu Grupy 

Zarząd Grupy ma prawo zawiesić członka w związku z następującymi sprawami: 

9.5.1       Niespełnianie swoich zobowiązań wobec Związku, takich jak płacenie składek lub uczęszczanie na zebrania; 

9.5.2       Nieprzedstawienie w odpowiedni sposób konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów w przypadkach, gdy członek zajmuje stanowisko dyrektora lub funkcjonariusza organizacji lub firm, które wstąpiły na drogę sądową przeciwko Związkowi lub ogólnie zachowywały się w sposób szkodliwy dla Związku; 

9.5.3       Działanie niezgodne z Konstytucją, decyzjami Zarządu Głównego lub Zarządu Grupy lub w sposób, który wyrządza krzywdę Związkowi.  

Zarząd Grupy poinformuje członka, co do którego padła propozycja zawieszenia czternaście (14) dni przed terminem zebrania. Członek będzie miał prawo bronić swojego stanowiska. Decyzja o zawieszeniu członka wymaga dwóch trzecich głosów członków mających prawo do głosowania i biorących udział w głosowaniu.  

Zawieszenie nie może przekraczać 90 dni, Zarząd Główny zostanie poinformowany pisemnie o zawieszeniu w terminie 10 dni po dacie spotkania, w czasie którego zawieszono członka. Zawiadomienie dostarczone do Zarządu Głównego powinno zawierać informację o powodach zawieszenia. Na podstawie tego zawiadomienia Zarząd Główny może wszcząć dochodzenie, które może zakończyć się wykluczeniem członka ze Związku lub odrzuceniem zawieszenia lub zmianą jego warunków.  

9.6    Rola i obowiązki Komisji Rewizyjnej 

Komisja Rewizyjna Grupy składa się z Przewodniczącego, dwóch członków i zastępcy.  Członek Komisji Rewizyjnej Grupy musi spełniać takie same warunki jak członek Głównej Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli zarządzania całym majątkiem Grupy, jak również majątkiem Stowarzyszonych Organizacji, które działają w jurysdykcji Grupy. Komisja Rewizyjna ocenia wszystkie funkcje Grupy pod kątem ich celu i zgodności z uchwalonymi rezolucjami. Wyżej wymienione kontrole oraz/lub ocena są przeprowadzane co najmniej dwa razy w czasie kadencji Zarządu.  

Komisja Rewizyjna składa pisemne sprawozdanie z każdej takiej kontroli oraz/lub oceny i przesyła kopię do Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni po tym, jak sprawozdanie zostało przedstawione Grupie.  

9.7    Rola i obowiązki Komisji Spraw Spornych Grupy 

Komisja Spraw Spornych Grupy dostarcza członkom Grupy mechanizmu do rozwiązywania wszelkich sporów organizacyjnych.  

Wszelkie organizacyjne spory pomiędzy członkami Grupy będą rozpatrywane zgodnie z Przepisami Dotyczącymi Rozstrzygania Sporów uchwalonymi przez Coroczny Zjazd Członków Związku.  Żaden z członków Związku nie wstąpi na drogę prawną przeciwko Związkowi ani przeciwko jakimkolwiek jego częściom składowym dopóki stała Komisja Spraw Spornych Grupy, Wyższa Komisja Spraw Spornych, Zarząd Główny i Coroczny Zjazd Członków nie podejmą wszelkich możliwych kroków, aby rozstrzygnąć spór.  

Czas składania odwołania do Wyższej Komisji Spraw Spornych od jakiejkolwiek decyzji podjętej przez Komisję Spraw Spornych Grupy, która została utrzymana w mocy przez Zarząd Grupy, jest ograniczony do 30 dni od dnia oryginalnej decyzji.  

Zasady regulujące składanie odwołań są przedstawione w Regulaminie  Postępowania Spornego. 

W skład Komisji Spraw Spornych Grupy wchodzi pięciu (5) członków i dwóch (2) zastępców. Członkowie tej Komisji wybierają Przewodniczącego. Quorum Komisji Spraw Spornych będzie składało się z trzech członków.  Wszystkie decyzje Komisji Spraw Spornych są dostarczane w formie pisemnej i akceptowane większością głosów przez obecnych na zebraniu członków.  Praca Komisji Spraw Spornych jest uregulowana w Regulaminie Postępowania Spornego, który znajduje się w Załącznilu 3.  

9.8    Komisja Odwiedzania Chorych 

Komisja Odwiedzania Chorych składa się z tylu członków, ilu zostaje wybranych na Corocznym Zebraniu.  Członkowie tej Komisji wybierają Przewodniczącego. Komisja odwiedza chorych członków Grupy i dodaje im otuchy, a w przypadku śmierci członka niesie słowa pocieszenia jego lub jej rodzinie. 

Artykuł 10: Poprawki do Konstytucji

Proponowane wnioski od Grup dotyczące poprawek do Konstytucji zostaną złożone w Zarządzie Głównym co najmniej 180 dni przez Corocznym Zjazdem Członków. Zarząd Główny przeanalizuje wszystkie zaproponowane wnioski i ich zgodność z prawnymi i organizacyjnymi wymaganiami i może zarekomendować ich akceptację na Corocznym Zebraniu Członków. 

Zarząd Główny przekaże proponowane poprawki do Konstytucji do wszystkich Grup co najmniej 90 dni przez Corocznym Zjazdem Członków.W przypadku gdy Zarząd Główny odrzuci proponowany wniosek, Grupa oraz Coroczny Zjazd Członków zostaną poinformowani o powodach odrzucenia. Grupa zostanie poinformowana w terminie do 120 dni od daty Corocznego Zjazdu Członków.

Wnioski o poprawienie Konstytucji wymagają poparcia większości w postaci dwóch trzecich głosów członków głosujących na Corocznym Zjeździe Członków. Zmiany w Konstytucji zaaprobowane na Corocznym Zjeździe Członków zostaną dostarczone do Grup w terminie 90 dni po dacie Corocznego Zjazdu Członków. 

Artykuł 11: Postanowienia dotyczące rozwiązania Związku

Po rozwiązaniu Związku i po spłacie wszystkich długów i uregulowaniu zobowiązań, pozostały majątek Związku zostanie rozdzielony lub rozdysponowany na rzecz organizacji charytatywnych działających wyłącznie w Kanadzie. 

Zarząd Główny wyznaczy powierników, którzy ustalą, do których organizacji charytatywnych pozostały majątek zostanie przekazany.  Powiernikami mogą być członkowie Zarządu Głównego; jeden z powierników będzie rewidentem lub księgowym posiadającym licencję do praktykowania w Ontario. Po otrzymaniu rekomendacji od powierników Zarząd Główny przekaże pozostały majątek organizacjom charytatywnym, które Zarząd Główny uzna za najbardziej zasługujące na przyjęcie go. Zarząd Główny weźmie pod uwagę to, w jakim zakresie organizacja charytatywna wspiera cele Związku, czy zajmuje się wspieraniem polskiej kultury i edukacji w Kanadzie, lub czy jest gotowa, aby wspierać cele Związku. Weźmie także pod uwagę praktyczne względy i to, czy organizacja charytatywna zajmująca się głównie polską kulturą w Kanadzie jest stosownym wyborem. 

Artykuł 12: Wersje

Angielski tekst Konstytucji ma moc wiążącą w przypadku wszelkich sporów w interpretacji. 

Data akceptacji: 

Niniejsza Konstytucji została zatwierdzona większością dwóch trzecich głosów delegatów głosujących na Dorocznym 

Zjeździe Członków, który odbył się  

w dniach 27 - 28 marca 2010 roku w Windsor , Ontario. 

_____________________________________________________________________________

 

Andrzej Szuba, Prezes                                                   Teresa Szramek, Sekretarz Generalny

 

Załącznik 1: Przyrzeczenie Dyrektorów: 

Ja, przyjmując urząd, przyrzekam słowem honoru, że będę sie starał wywiązywać z powierzonych mi obowiązków. Oświadczam, że bedę uczciwym, sprawiedliwym, sumiennym i lojalnym względem wszystkich członków i władz związkowych. Zobowiązuję się stosować do wszystkich praw i uchwał oraz bronić honoru Związku. Przyrzekam dołożyć wszelkich starań w celu dalszego rozwoju Związku i zjednoczenia Polonii.  

Załącznik 2: Przyrzeczenie członkowskie 

Poznawszy cele i zadania Związku Polaków w Kanadzie wstępuję w jego szeregi z myślą i zamiarem, by wspólnie pracować dla jego dobra. Przyrzekam stosować się do wszystkich praw i reguł zawartych w Konstytucji Związku.  

Załącznik 3: Opłaty członkowskie 

Na Dorocznym Zjeździe Członków Związku, który odbył się w dniach 27-28 marca 2010 roku w Windsor została ustalona roczna opłata członkowska, dokonywana z góry na początku roku kalendarzowego za cały rok w wysokości $30.00.  

Podział opłat członkowskich:      

Zarząd Główny Związku Polaków w Kanadzie - 9.00

Grupy Związkowe - $6.00